Slikken van de Heen

Slikken van de Heen liggen buitendijks aan het Krammer-Volkerak, een voormalige zeearm. Deze Slikken hebben zich sinds de aflsuiting van de Philipsdam in 1987 ontwikkeld van een zout getijdengebied naar een zoet ecosysteem zonder getijden. Op de hogere delen bevinden zich halfopen bossen en grazige ruigtes met duinriet en adelaarsvaren, terwijl de lagere natte delen kortgrazig zijn met zoutminnende planten zoals zeekraal, melkkruid en zilte schijnspurrie. Ook vegetaties van natte duinvalleien zijn aanwezig zoals parnassia en moeraswespenorchis. Oude kreken doorsnijden het gebied en zorgen voor veel hoogteverschillen. Het gebied behoort net als de meeste andere drooggevallen getijdengebieden tot de voedselrijkste natuurgebieden van Nederland. De grote afwisseling in grondsoorten, de vele gradiënten en verschillen in hoogteligging en daardoor ook afwisseling in vochtigheid staan bovendien garant voor een flinke soortenrijkdom.

Koniks op de Slikken van de Heen
Koniks trekken door het bos op de Slikken van de Heen

In het voorjaar zingen er onder andere nachtegaal en roodborsttapuit, en de grote concentraties watervogels op het open water trekken zeearenden aan. Er lopen twee gemarkeerde wanderoutes door het gebied, die leiden naar een vogelkijkscherm en een uitkijktoren.

Koniks door vogelscherm op Slikken van de Heen
Koniks door vogelscherm op Slikken van de Heen
Opdrachtgever
het Zeeuwse Landschap
Contactpersoon
Dieren in dit gebied